Jumat, 20 Juni 2008

geguritan aming

aming aminoedhin
TANPA MRIPAT

tansaya akeh manungsa
ajak-ajak dalan bener
tansaya luwih akeh manungsa
ngaurip kelangan angger-angger

donya wis kebak manungsa keblinger
amarga lali marang dalan swarga
amarga weruh rajabrana angiler
nganti lali numpuk bandha tan kira-kira

apa donya wis nyedhaki kiyamat
apa aku lan kowe tanpa mripat?

Jetis Kulon, 1995


aming aminoedhin
LAYANGAN


kayadene layangan ana ing tawang
awakku kagoyang-goyang
sing ditali benang nanging ati kebimbang

layangan iku pedhot
tiba ngleyang embuh nyang endi parane
aku ora ngerti atiku kaya pepes susahe

kayadene layangan kang pedhot
atiku sumedhot, ninggali benange kang ruwet
diudhari angel lan njlimet
ati lan pikirku ruwet

Ngawi, 1996aming aminoedhin
WULAN PASA

ing wulan pasa, wong-wong padha
sregep menyang mesjid taraweh
sabanjure akeh uga wong-wong kang weweh
kandhane wulan pasa iki wulan apik
gaweya laku sing becik

ing wulan pasa mono panggonane palagan
palaganing hawa nepsune dhewe-dhewe
wani perang ing palagan, artine
kudu wani mbuwang laku goroh
laku mbotoh

ing wulan pasa
aku lan kowe kudu cedhak
marang Gusti, lan tumindak
apik, kayata ngaji lan salat wengi


1996


aming aminoedhin
RIYAYA LEBARAN WIS TEKA


sawise pasa sesasi muput
riyaya lebaran tumeka, aku lan kowe padha
aweh apura-apuranta samubarang laku kang luput

manungsa pancen kebak lali
kowe kabeh kudu percaya
mula aja lali njaluka ngapura
marang tangga-teparomu kuwi
mumpung dinane dina suci
gampang lumebering ati
mesthi diyakini

kowe kabeh aja padha takon
apa panjalukmu iku bakal dingapura
percayaa marang Gusti
dene Gusti Allah wae paring ngapura
mosok manungsa ora gelem ngapura

Mojokerto, 1996


aming aminoedhin
ANGIN SUMILIR

angin sumilir ing kampungku
ana antarane godhong-godhong tebu
gemrisik adhuh isise, adhuh segere
dene srengenge abang mbranang
saka kulon katon nyenengake

angin sumilir ing kampungku sore iki
nggawa layangan mumbul dhuwur
kayadene nggawa angen-angenku
melu mumbul ing tawang
nggayuh lintang-lintang

angin sumilir ing kampungku sore iki
ngajak bocah-bocah ngundha layangan
dhuwure ngluwihi angen-angene
ngluwihi impene ing wengi
sabanjure

Canggu, 1997


aming aminoedhin
LAYANG SAKA IBU

kutha surabaya ndadekake kowe lali
marang kuthamu dhewe ngawi
sing saben malem setu legi
nanggap wayang ana pendhapa bupati

kowe mono bocah sing seneng
penekan ana wit-witan wetan omah
ngundhuh dhondhong utawa pelem
karo nembang ‘gajah-gajah’

kadhangkala mbokya muliha
cerita babagan rejeki sing tumpah-ruah
kanggo budhal menyang Mekkah

kutha surabaya ndadekake kowe lali
kayadene laline wong kang nepi
sabanjure, dina kuwi uga aku mulih
menyang kutha ngawi, mumpung
isih ana wektu. mumpung isih bisa mlayu

ibu aku mulih, mesthi ora gawa impenmu

Surabaya, 1999


aming aminoedhin
KELANGAN TEMBANG KASMARAN

angin segara tansah nyuwara
kayadene tembang asmaradana
swarane endah ana talinganku
keprungu

nanging ana apa tembang kang endah
swarane kuwi sirna. ilang kaya dipangan
bethara kala

ana prau-prau nelayan
isih tetep setya tuhu nunggu wengi
ngenteni angine kang arep
nglakokake praune ana tengah segara
golek iwak, ngupaya upa
sadina-dinane

angin segara kaya tumeka maneh
tembang asmaradanane keprungu nyleneh
apa aku wis kelangan tembang kasmaran
merga sliramu ilang ana sisihan

Surabaya, 2000


aming aminoedhin
MANUK BELUK


manuk beluk sing nyuwara wengi iku
swarane medeni bocah kang lagi
arep budhal turu
mbulan ana ing tawang kayadene melu
susah krungu swara iku
lintang-lintang ora metu
amarga swara beluk swara manuk

apa bener, swarga manuk beluk iku
ndadekake atiku uga melu kisruh?

wengi wis sepi nyenyet
ati lan pikirku mampet

Canggu, 2000


aming aminoedhin
PUNGKASANE TAUN IKI

swara-swara trompet
kang cemrowet ing malem taun baru
kayadene swara jerit, ndadekake
kupingku pengin dakjahit
amarga swarane kaya setan
mbrebegi talingan

pungkasane taun
apa ndadekake wong-wong terus lali
marang dina kang wis wengi

ana pungkasane taun iki
apa ora luwih becik
ana omah wae utawa ana mesjid
memuji marang Gusti
ndonga kanggo dina mburi

Canggu, 1995/2000aming aminoedhin
KUTHA SURABAYA

ana ing mangsa ketiga
apa sing daktulis babagan kutha surabaya
mung ana panas lan sumuk ing swasana
sadina-dina

dina-dina liwat
urip mung anane grusa-grusu
sarwa kesusu. panggonane urip
kayadene sempit. yen ora oleh
kasebut kajepit

wayah awan panase panas tenan
ana kene. ewadene wayah wengi
ora kalong panase. sumuk
akeh nyamuke

surabaya ing mangsa ketiga
apa sing dakimpekake
ora ana tumuse

bbs, 2001aming aminoedhin
SRENGENGE ESUK IKU

sumunare srengenge esuk iku
kayadene sumunare dina-dina liyane
katon abang mbranang ana wetan
nanging kok rasane rada seje
abange nengsemake
endah wernane

sumunare srengenge esuk iku
nggawa senenge atiku
amarga ibu ngasta roti
kanggo ulang taunku

ana latar njaba, kembang mlathi
lan anggrek, padha ndherek
gumuyu

Mojokerto, 2003aming aminoedhin
MBULAN NDADARI


langit wengi iki sumilak
mbulan ndadari katon asri
lintang-lintang katon abyor
ora kepetung driji

mbulan ndadari katon asri
mlaku saka wetan nuju ngulon
madhangi jagad kang wis sepi
lumakune alon-alon

sapa sing nglakokake mbulan iku?
mbokmenawa mung Gusti
Kang Murbeng Dumadi, sing
kuwasa paring lakune
bulan ndadari

Canggu, 2003aming aminoedhin
KEMBANG MLATHI

tronthong-tronthong bang-bang wetan
wis katon. wayah subuh wis tumeka
ana embun gumantung godhong. putih bening
hawane esuk isih atis. adhem tentrem

ing latar omah kembang mlathi mekar
ambu wangine sumebar. werna putihe
katon endah ana mataku

dakjupuk kembang mlathi
dakronce dawa dadi kalung
kanggo kalung ulang taune Ibuku
ing dina iki. aku percaya Ibu mesthi
katon ayune edi peni. aku percaya
Ibu mesthi bakal gumuyu

Canggu, 2003aming aminoedhin
GURUKU

saben dina maringi piwulang marang aku
nerangake matematika, sejarah, basa jawa
lan basa indonesia. uga piwulang ilmu
liya-liyane

guruku uga maringi piwulang budi pekerti
nanging nyang apa akeh bocah sing percaya
marang televisi

samubarang sing ditirokake
koyok solahbawane robot-robot
sing marakake bocah goblok

dene sing diwulangake guru
bocah-bocah wis padha lali. apa malah
orang gelem nggugu

Canggu, 2003


aming aminoedhin
WANCI DALU

wengi wis sepi nglangut
ana swara manuk beluk
nambah mamringe wanci dalu
swara kenthong titire rondha keprungu
saka kadohan katon ngaluk-aluk

wanci dalu mbulan ndadari
katon asri nengsemake ati
kaya ayune kenya ana televisi
sing dadi penyanyi dekwingi

kanyata omahe kenya iku
mung tanggaku, prenahe ana mburi
omahku


Mojokerto, 2003


aming aminoedhin
NELAYAN

prau kang diombang-ambingake ombak segara
praune nelayan golek iwak, ngupaya upa
nglabuhi urip ing donya

lakune prau wis ora jejeg maneh, ombake banter
praune oling nanging ora nggoling

nelayan kuwi ora wedi
amarga angin lan ombak segara kuwi
wis dadi kancane saben dinane

uripe wis disumendhekake ana segara
urip lan pati ngono wis pinesthi
marang Gusti, kandhane
nelayan kuwi


Sidoarjo, 2003aming aminoedhin
PADHANG MBULAN


ana desaku canggu wengi iku
padhang mbulan madhangi pelataran
bocah-bocah padha dolanan ana latar
jamuran, dhelikan, lan gobaksodoran

bocah-bocah iku wis lali marang sinaune
lali marang film kartun ing televisi
sing saben dinane didelok karo ibune
uga nganti lali mangan lan ngombe

padhang mbulan ana desaku
katon endah lan asri, krana ana lintang-lintang
gumebyar abyor madhangi bocah
dolanan gobaksodor nganti wengi

Canggu, 2003aming aminoedhin
UDAN RIWIS-RIWIS

udan riwis-riwis esuk iki
kayadene ngunci sikilku arep lumaku
lumaku njangkah ana pagaweyan lumrah

nanging nyang apa atiku bubrah
dene suku ora gelem lumaku
pagaweyan kantor ngambra-ambra
wis nunggu ora kuwawa

udan riwis-riwis kaya sarujuk
karo atiku. males mlaku
swarane udan riwis-riwis malah
kaya kandha manthuk-manthuk
tandha setuju

Mojokerto, 2003


aming aminoedhin
NDHUK ANAKKU WADON
* mira aulia alamanda


ndhuk, anakku wadon sing ayu dhewe
dadi wong wadon iku kudu
suci uni, suci rupi, lan suci ati

amarga donya wis menehi tandha
akeh wong wadon lambene bengak-bengok
akeh wong wadon matane plerak-plerok
akeh wong wadon aten-atene bosok
lungguh methothok mlaku ora ndedelok
kabeh iku aja mbok tiru, anakku

ndhuk, anakku wadon, delengen ing tawang ika
mbulan ora werna abang mbranang
lintang-lintang ora gelem gumebyar
lan srengenge kaya ngece-ece

mula iku omonga sing apik
dandana sing resik
mlakuwa sing becik
ing ngalam donya
ndhuk, anakku wadon sing ayu dhewe
goleka dalan swarga liwat tetep madhep
lan manteb terus dhedhepe marang Gusti

Canggu, 2003

puisi-puisi m. har harijadi

mh. har harijadi
SKETSA SORE

I
bisik-bisik gembala di padang
merindukan pulang kandang

langkah-langkah gembala berirama
membiaskan wajah-wajah bahagia

senandung lagu-lagu gembala
tunjukkan limpahan rahmatNya

II
peluit-peluit lori senja
menukik rata dan begitu melukis rasa

lok-lok yang hitam sayu melata
adalah nafas-nafas kerja

dan kepulan cerobong asap
berbungkal-bungkal kian lenyap
menghilang, jauh seperti kenangan

Ngawi, 1970


mh. har harijadi
MALIOBORO

tiada seorang mengira
angin lalu begitu saja

seorang yang telah sarat rindu
bertemu dalam detik syahdu

1970mh. har harijadi
MUSIM HUJAN TELAH DATANG

burung-burung telah pergi ke utara
bapakku kemarin sudah siap sedia
biji jagung dan cangkulnya
tanah rekah telah bergemburan
benih-benih yang lama telah disimpan
tadi pagi ditaburkan
ibu bapakku dan paman
adik-adikku tak ketinggalan

Ngawi, 1971
mh. har harijadi
IBU DALAM MANGU


kau pulang lagi anakku
setelah dulu kuberi restu
setelah sekian mengembara
pengalaman baru apakah kiranya

Ngawi, 1971

mh. har harijadi
DENGAN PUISI

dengan puisi, rinduku kian kencang berlari
mengembara di keluasan lazuardi
betapa berpacu di kesunyian sunyi
oh Tuhan
di padang manakah diri ini sekarang
terasa kerasnya mentari berdesingan

Ngawi, 1971
mh. har harijadi
SEBELUM PATAH HATI

segera setelah mencintai
kutetapkan syarat-syarat administrasi
demi efisiensi
abad teknologi


Ngawi, 1978mh. har harijadi
PAS PATAH HATI

pertanyaan-pertanyaan seperti beban
jawaban-jawaban seperti beban
dan pikiran dan perasaan dan keinginan

Ngawi, 1978mh. har harijadi
SETELAH PATAH HATI

kubeli rokok ardath
meski yakin tak akan berasa nikmat

Ngawi, 1978mh. har harijadi
COLT DINI

kekhawatiran itu harus ditebus
disuntingkan atas duli pengemudi
semoga tangan Tuhan jadi kendali

Ngawi, 1978mh. har harijadi
BECAK DINI

antarkan saya berapa saja ongkosnya
lantaran perjalanan yang membosankan
sudah jemu dengan pikiran-pikiran

Ngawi, 1978


mh. har harijadi
CUACA DINI

dari dalam lewat kaca colt yang berembun
semesta bagai ngungun
asap rokok, kuap dan kantuk susul beruntun

Ngawi, 1978mh. har harijadi
TAMAN GAYAM

bagai tanah kosong di kampung saya
jika hari libur, anak sekolah tak berolahraga
pintu-pintu rumah di sampingnya tak banyak yang terbuka
tatkala menyeberang di belahannya, saya jadi berduka

Malang, 1979mh. har harijadi
DI SOLO

tidak seperti dulu ingin melacak koran atau buku-buku
tapi didesak keperluan untuk membagi-bagi waktu
ciut nyaliku waktu menapaki jalan yang berdebu
masih setia ternyata tubuhku dikoyak-koyak rindu

1979


mh. har harijadi
DI NGAWI

apalagi yang bisa saya pelajari
pengulangan itu sudah membosankan
sulit ditarik sepercik kemanfaatan
sedang jadwal masih begini hari-hari
tumpah darah katanya harus dijunjung tinggi
saya malah tak bisa krasan-krasan

1979

mh. har harijadi
DI BROSOT

merasa heran kenapa besok sudah lebaran
justru aku masih gentayangan bepergian
sedang saya tak kenal medan
alamat siapa masih membingungkan
masih pula ditempuh dengan geram
Tuhan beri saya hati lautan!

1979mh. har harijadi
JEMBATAN MERAH

Seperti tak ada arah mata angin
hanya gedung-gedung
kendaraan-kendaraan
dan jubel-jebel orang

Seperti hanya lalu-lalang
kesibukan, tak ada hati lapang
penumpang tunggang-langgang
terasa tak ada kebahagiaan

1979mh. har harijadi
KWATRIN BANGUN TIDUR

Terima kasih Tuhan
betapapun, setelah kuhitung
hanya beberapa kejap
dari baringku yang lelap

Maafkan Tuhan
dari gerutuan yang kusurukkan
tatkala nyali tak mau pejam
betapa jelas sekarang ulahku yang kejam

Benak kutabrak dengan ikhlas
sukmaku dengan pelan kupulas
buang dukamu sebvelum berangkat
suara-Mu kutangkap lamat-lamat

Nafasku menggeliat tatkala
jarum-jarum hasrat menancap
alangkah rapuhnya rohku
jikau Kau tak menampakkan wajahMu

Ruang dan waktu sudah menunggu
aku belum siap masih sedang tergugu
merampungkan program rangkaian harapan
yang kususun dengan bimbang

Masih belum segera berdoa
kalau tidak ingat dosa-dosa
rancak darahku terseruak
memadatkan urat setelah berkhalwat

Syair siapakah yang datang sekarang
ingin kupungut dalam keranjang
hingga putus-asaku sirna
harapan pun tak coba memaksa

Ngawi, 1980
mh. har harijadi
DUMPLENGAN

Padi gogo sudah menguning
Tapi tak kutemu wajah yang bening
Asing udara, meski masih kampungku juga
Hiburku menyanyi, “Indonesia tanah tercinta”
Anak-anak sekolah berpakaian Pramuka
Turut berlagu, tapi tak ada irama
Sudah tak ada bermacam dolanan
Barangkali ada kemajuan

Ngawi, 1981


mh. har harijadi
NGUNENGAN

Terasa jauh jarak yang lekat
Karena ada bengawan yang menyekat
Penduduk yang seperti desa Beran
Jarang ketemu kabar jika tak nonton tivi di kalurahan

Sunyimu asli, sangat manusiawi
Waktu ketemu gadis berambut poni, saya bisa jatuh hati
Keengganan jadi kegairahan
Tapi hanya dalam angan-angan

Ngawi, 1981

Kamis, 19 Juni 2008

puisi-puisi mh iskan

mh. iskan
SEBUAH JENDELA TERBUKA
PAGI INI

salamku saja untukmu, gadis kecil
yang berdiri tegak di jendela
pagi ini

benang-benang mentarimenciummu kasih
bagai selaksa bidadari turun
beruntun

salamku saja untukmu, gadis kecil
yang mengerti bunga mekar pagi hari
tubuhmu ranum-ranum buah pisang
di jendela segar
alangkah terdampar

sebuah jendela terbuka
pagi ini
di jantung kota
menara yang tegak adalah ibunya
di bawah taman lebat berbunga

dan gadis kecil itu
masih saja sayu menatapnya
-adakah bonekaku ketemu di sana

segala tanpa kata
sebab jendela itu tinggi
dan gadis itu sendiri

1967mh. iskan
BERSIHKAN BAJUMU

bersihkan bajumu
tak usah ragu
ini tahun baru
bukan jalan buntu

masihkah kau gelisahkan
setelah kau tutup pintu
melangkahlah
hitung jari-jemari
adakah yang tanggal?

bersihkan bajumu
tak usah malu
ini tahun baru
bukan jalan buntu

1968mh. iskan
DI JALAN-JALAN TENGAH KOTA

di jalan-jalan tengah kota
orang bicara tentang kematian, peperangan dan kedengkian
setiap kata adalah keyakinan
meski cuma dengar dari berita

di jalan-jalan tengah kota
orang lebih tertarik untuk duduk
dan bicara seenaknya tentang perburuan
nyawa anak-anak yang di pertaruhkan
dan serpihan-serpihan logam jadi akrab
di antara padang-padang rumput
hutanpun lata penuh asap mesiu
kota-kota jadi mati
kabut semakin rendah, semakin rendah

langitpun mulai mengeluh
kapan bayi-bayi itu damai dalam gendongan
tak terganggu desingan peluru
tapi ini adalah permainan
dari tangan-tangan yang haus
dan jiwa-jiwa yang sunyi
dari tuntutan kemerdekaan
atau kerinduan yang dicanangkan
lewat sumur-sumur bermata bangkai

di jalan-jalan tengah kota
dimana-mana barat timur utara
kabutpun semakin rendah, semakin rendah
sementara burung-burung nyanyi lagu duka
dan dimatanya terkenang nanah
yang setiap kali meleleh
genderang-genderang sayup mengetup satu-satu
diantara kibaran-kibaran bendera setengah tiang

langitpun tetap mengeluh
kabut semakin rendah, semakin rendah
bumi seperti biasa mendukung beban
meski tangis ini tertahan

di jalan-jalan tengah kota
orang bicara tentang kematian, peperangan dan kedengkian

jakarta, 1972


mh. iskan
KEPADA PENGGALI KUBUR

apa yang kauharapkan dari kerja ini
yang merupakan bongkah demi bongkah
usia dalam kesetiaan
kecintaan dan harga diri

kau ingin dalam mataku
ketika pengantar jenazah
mengucap salam
di muka pintu gerbang
lalu senyummu yang beku
membuka lembaran duka
di bibir liang menganga
hitam dan sunyi adanya

saudaraku,
perjalanan pun akan berakhir
terimalah dalam kepasrahan
meski keriput tubuhmu
menaburkan sejuta kasih
burung-burungpun akan mengantar
kepergianmu suatu hari

adalah ketentuan
seperti kau kerjakan hari ini
membuka tempat keranda
menggali kembali dari mana
asal mula kita
dan di sini hidup ini disimpan
untuk dipertanggungjawabkan

jangan gelisah saudaraku
semua kapal akan bertolak
meninggalkan dermaga
menepati janji
dan selaksa bidadari
menyambut setia

Jakarta, 1972


mh. iskan
JAM BERAPAKAH INI

jam berapakah ini
nyamuk-nyamuk menggodaku
kurasa menjelang pagi
kokok ayam, suara timba
tangis bayi
rintihan-rintihan di keburaman
embun turun beruntun

jam berakah ini bisik-bisikan jarum
meremas
pertanda
akan berakhirnya perjalanan
yang kutempuh
dalam galauan malam
ataukah cuma gerimis ini
yang memberi hiburan
sekedarnya

di luar semakin pucat
dan
alampun menangis
tubuhku yang pipih
meronta
menyaksikan burung malam
berpesta

1971

puisi-puisi ngawi

aming aminoedhin
SURAT DARI NGAWI
*
· surat Ibu

kota, ternyata memang memutuskan benang merahnya
pada seorang anak desa dan mereka jadi alpa
pada kampung dan Bunda yang melahirkannya

surat itulah yang kembali menyambung
ingatan jadi terjaga bahwa kampung
jauh ditinggalkan, butuh pula dihitung
dalam agenda kegiatan angka setiap tahun

“menjenguk kampung jauh yang teduh
tidaklah harus mengeluh, dan rumah
tidak pernah berubah
pohon-pohon di belakang rumah
masih tetap juga berbuah
dan kau, adalah anak yang suka
memanjat pohon-pohon itu
sambil menyanyi merdu,”
demikian tulis Ibu

“sekali waktu pulanglah, bercerita
tentang amal ibadah
tentang rejeki yang tumpah–ruah
untuk bekal kelak pergi ke Mekkah”

barangkali kota telah menggergaji ingatanmu
alpa pada desa yang setia menunggu
kedatanganmu, bersama doa Ibu

Surabaya, 1990


aming aminoedhin
CERITA MAKAN MALAM
*

Bunda
adalah yang menungguku ketika malam tiba
segelas kopi susu seporsi makan malam
adalah persediaan anak lelaki yang bakal tiba

Bunda
adalah yang menungguku
sambil nonton teve bersama cucunya
kadang terselip cerita-cerita tentang ular naga
dongeng negeri jauh atau kehebatan nabi Nuh
bersama perahunya
makan malam di rumah tua
tanpa gairah tanpa selera
sedang dongeng nabi Nuh
dan negeri-negeri khayal yang jauh
lebih bisa mengental dan mengkristal
dalam diriku

cerita lisan yang berulang itu
telah menidurkan cucu di pangkuan Ibu

cerita lisan yang berulang itu
telah membunuh selera makan malamku

cerita lisan itu menumbuhkan
kembali ingatan masa kecilku
tidur di pangkuan Bundaku

Ngawi, 1986aming aminoedhin
MELATI
*
·
tia

melati menodongkan kembali harum wangi
pada kenangan enam tahun silam
saat kita bersama memetik kembang itu
dari batangnya yang menjalar pada pagar-pagar
tetangga, atau di pinggir jalan-jalan lengang
kampung teduh kita

adalah mewanginya melati
malam ini, menggoda hati
menuliskan sepi
pada garis puisi

ternyata kampung teduh kita
masih setia menebar wangi melati
tetap dapat kukenal jejak sudut
kampungnya. tetap padat burung-burung
berkicau. pada dahan pepohonan
pada langit warna biru terdahulu
dan warga kampung yang tetap gumuyu
setiap waktu setiap bertemu

ternyata kampungku
masih seperti dahulu
mengajak bercanda hati
membaca alam dengan puisi

Ngawi, 1987aming aminoedhin
KUTOLEH SEKALI LAGI
· tentang Ibu

sehari di ngawi hanya keluh kesah
yang kutumpahkan di sini
karena kota hanya dusta adanya
lalu resah susul-menyusul tanpa henti

hanya Ibu yang selalu memberi sangu
tentang harapan dan impian, sejak
mula aku berada di kota

hanya Ibu yang memberi bekal itu
kekuatan menantang badai, gejolak
hati yang tanpa pernah usai

hanya Ibu yang memberi doa itu
terbungkuk sepanjang malam
tanpa stasiun henti

sehari di ngawi hanya keluh kesah
yang kutumpahkan pada Ibu
lalu doa-doanya kian banyak terucapkan
sepanjang malam-malam yang renta
seperti dzikir tanpa akhir
seperti waktu bergulir tanpa ragu

meninggalkan ngawi yang sepi
kutoleh sekali lagi, karena
ada tertoreh dalam hati
harapan yang nyaris patah
impian hanya pada garis resah
tanpa tepian pasti

meninggalkan ngawi yang sepi
kutoleh sekali lagi, karena
ada tertoreh dalam hati
bekal sangu dan wanti-wanti
dari Ibu, tak harus ditepis pergi

meninggalkan ngawi yang sunyi
hanya sangu (berupa doa) dari Ibu, tersisa
sebagai tali kendali hidupku

Ngawi, 1990


aming aminoedhin
KOTA TERCINTA I
· ngawi kota

selamat pagi kota
kaki-kakiku kembali melangkah
menyusuri jalan seputar alun-alun
kaki-kakiku kembali menyentuh tanahmu
selepas subuh, hanya embun yang jatuh
begitu indah di mata, seperti
taman-taman kota yang ada
penuh bunga-bunga

selamat pagi kota
tanah yang menjanjikan cinta, tapi sirna
ditelan waktu dan masa
ditelan keangkuhan seorang wanita

selamat pagi kota
kususuri jalan-jalan sepi
hanya bersendiri saja, di tengah kota
segalanya jadi asing
kesepian itu menuding
tentang kesalahan tentang ketiadaan
lalu embun jatuh menyentuh dingin
seperti mendinginkan hati
yang rawan

siapa bakal disalahkan
ketika janji digergaji sendiri?

selamat pagi kota
indahnya mentari di timur
menyambutku tersenyum
seperti menghibur

Ngawi, 1991


aming aminoedhin
KOTA TERCINTA II
· ngawi kota, rumah Ibuku

aku tak lagi punya kamera foto
untuk memotret keindahan kota
di pagi subuh saat embun jatuh
(bila saja punya, toh… mungkin
tak kuasa merekam indah gambar
alam yang digelar, karena embun jatuh
begitu tebal dan muram)

tapi pagi ini aku masih punya kamera hati
yang kuasa menulis indahnya pagi
dalam baris-baris puisi
tentang sejuknya embun jatuh
ada juga bunga-bunga mekar di halaman
semerbaknya kemuning dekat pagar begitu segar
seakan membeningkan hati terbakar

pagi musim penghujan berbasah tanah
burung-burung merdu kicau nyanyinya
mendendangkan teduh suasana
sedang mentari di timur merekah
menyaput bukit-bukit kapur memerah
tampak remang membujur di seputar kota
begitu indah!

(dan jika ada sepi dan sunyi berdiri
barangkali hanya karena aku sendiri
menikmati kebesaran Ilahi pagi ini)

tapi kotaku begitu indah
meski ada sesuatu yang telah patah
kota masih mengajak kakiku melangkah
pulang ke rumah. karena Ibu
masih memberiku cintanya beribu-ribu jumlah
sementara perempuan yang lain
begitu mudah cintanya bersalin
bahkan lekas sirna seperti lilin

Ngawi, 1991

* termuat di Suara Pembaruan Minggu, 14 Juli 2002
* termuat di Majalah Pusara Yogya, Desember 1986
* termuat di Surabaya Post Minggu, 28 Agustus 1988


aming aminoedhin
TANAH RENGKAH I
* mashar + mh. iskan

selalu saja kita bincangkan seni
di kota tanah rengkah ini
selebihnya seperti telah bertahun
kutulis dalam baris puisi
yang abadi di kota ini
hanya sepi hanya seni
meski kota dilanda hujan
dilanda banjir
dilanda kemarau panjang
kehabisan air
hanya seni terus bernafas segar
mengalir

masihkah kita akan menipu diri
mengacuhkan nafas seni
yang mengental dalam dada ini
yang mengakar dari generasi
ke generasi, mengalir
tanpa mau henti

kota tanah rengkah yang tua
telah mencatat peristiwa budaya
ke peristiwa budaya
yang mengkristal dalam dada
adakah kita akan lupa?

malam telah begitu larut
suasana terasa nglangut
dari pendapa bupati
masih terdengar pergelaran
wayang kulit sabtu legi
lamat-lamat menyibak sepi

adakah kita akan menipu
dan lupa diri?


Ngawi, 2 Maret 1996aming minoedhin
TANAH RENGKAH II
* kemarau di ngawi

kemarau tak bersahabat dengan kita
tanah alun-alun kota akan rengkah-rengkah
oleh teriknya panas mentari
gerah telah merambat dengan tergesa
membawa tubuh terasa lungkrah-lungkrah
dari hari ke sehari
malam terasa lengang
dan dingin cuaca
bersahabat dengan kita
udara terasa nyaman sekali
menyapu gerah siang hari

lalu suara tembang
dilantunkan bersama siter dan gambang
akan melengkapkan
indahnya malam

sekali lagi ngawi
hanya sepi hanya seni
meski malam telah sampai
ke parak pagi

Ngawi, 2 Maret 1996

Rabu, 18 Juni 2008

maestro teater ngawi

MH. Iskan
identik Teater Persada Ngawi
Sutradara dan Pimpinan Teater Persada
Oleh: M. Amir Tohar

Prolog
Lelaki tua yang sederhana dengan rambut yang sudah banyak beruban itu, ditemui penulis di rumahnya di Jalan Trunijoyo 90 Ngawi. Dengan sangat santainya ia bercerita banyak tentang komunitas dan dirinya, yaitu Teater Persada Ngawi.
Lelaki tua yang berkacamata itu, bernama asli Muhammad Iskan; kemudian kata Muhammad disingkat dengan sebutan Mh untuk inisial menulis karya sastra atau pada lukisan-lukisan yang dihasilkannya. Mh. Iskan lahir di Ngawi, 11 November 1942. Selain memakai nama Mh. Iskan, lelaki ini juga memakai julukan lain Esko. Ayahnya seorang pensiunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi, bernama Muh. Iskak (1921), ibunya bernama Mainah ( lupa kelahirannya). Keduanya kini sudah almarhum.
Istrinya yang seorang bidan terkenal di kota Ngawi, bernama Sutidjah (Ngawi, 9 November 1941). Mh. Iskan tidak mempunyai seorang pun anak, oleh sebab itu ia banyak menghidupi sepupu-sepupunya.

Sekolah, Kerja, dan Ulah Seni
Ditanya soal sekolah, ia mengatakan bahwa pendidikan yang pernah ditempuh selama ini adalah lulus Sekolah Dasar di Ngawi (1956), lulus SMP di Madiun (1959), dan SMSR di Yogyakarta (1965). Selain pendidikan formal, Iskan juga pernah mengikuti pendidikan nonformal, seperti: Kursus Tari Bagong Kussudiardjo (Yogyakarta), Berlatih Teater dan Seni Rupa di Sanggar Bambu (Yogyakarta), bermain teater bersama Putu Wijaya dan Arifin C. Noer di Teater Mandiri dan Teater Kecil (Jakarta).
Ia tidak banyak punya latar belakang pekerjaan, akunya, karena selama ini Mh. Iskan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Selain itu, ia banyak menulis, melukis dan bermain drama, serta melatih drama dan melukis bagi rekan-rekannya di Teater Persada Ngawi. Hingga ia pensiun, Mh. Iskan mempunyai jabatan sebagai Penilik Kebudayaan di Kecamatan Ngawi.
Sedangkan ulah seni dan budaya yang pernah dilakukan antara lain: melukis, menulis sastra secara otodidak, kemudian bertemu dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas teater. Pada awalnya menulis puisi, membuat sketsa, cerita pendek, dan naskah drama, yang kesemuanya ditulis dengan media bahasa Indonesia dan Jawa.
Tulisannya pertama kali dimuat media-massa pada tahun 1969, lupa nama korannya. Hingga kini honorarium yang diterima terakhir Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Menurut Iskan, bahwa dengan berorganisasi dengan berbagai komunitas, ia banyak mendapatkan inspirasi untuk menulis karya sastra dan ide untuk beberapa lukisannya.
Komunitas yang pernah diikutinya antara lain: Teater Mandiri dan Teater Kecil (Jakarta), Sanggar Bambu (Yogya), Etsa Divina Artis Magistra (Ngawi), Teater Persada (Ngawi), dan Remaja Masjid di Ngawi.
Naskah puisinya terkumpul dalam kumpulan puisi bersama rekannya: Tanah Persada, Tanah Kapur, Tanah Rengkah, Surat Dari Ngawi, dan banyak lagi. Puisinya termuat di koran Sinar Harapan, Suara Karya, dan sketsa termuat di Majalah Sastra Horison (Jakarta).
Dalam dunia kesastraan, Iskan sering menjadi juri lomba baca dan tulis puisi di Ngawi, juri lomba drama di Surabaya, menjadi sutradara teater Persada, dan sutradara film garapan BKKBN Jawa Timur (1985), film KPU Ngawi (2004), dan film Dinas Kesehatan Ngawi (2005). Prestasi yang pernah disandang adalah dua kali sebagai sutradara terbaik pada Festival Drama se Jawa Timur tahun 1978 dan 1983. Sedangkan pada tahun 1983 tersebut, Teater Persada Ngawi tidak hanya mendapatkan predikat penyutradaan terbaik, akan juga mengangkat salah satu aktornya mendapat predikat aktor terbaik, atas nama Aming Aminoedhin.
Melukis dan menulis sastra, kata Mh. Iskan akan terus dilakukan hingga ajal tiba, karena tanpa menulis dan melukis, hidup terasa hampa tanpa makna.

Sejarah dan Prestasi Teater Persada
Di ruang tamu rumahnya yang kebak terpajang lukisannya, penulis menanyakan tentang Teater Persada Ngawi, dengan antusias Iskan menjawab, dan bercerita tentang komunitas yang dipimpinnya tersebut.
Berbicara sejarah komunitas ‘Teater Persada’ Ngawi, cukuplah panjang perjalanannya, katanya mengawali. Menurutnya ‘Teater Persada’, berawal dari komunitas para pelajar yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Ngawi, tahun 1960-an. Dari komunitas ini, kemudian terbentuklah apa yang dinamakan komunitas bernama “Himpunan Pecinta Sastra Etsa’ kemudian lebih dikenal kelompk ‘Etsa Divina Artis Magistra’ yang merupakan gabungan para pelajar PII tersebut, dengan membuat sebuah kelompok seni pertunjukan, menampilkan berbagai cabang seni. Di antaranya: pentas keroncong, drama, dan baca puisi. Beberapa nama yang aktif di komunitas ini adalah: Anwaroeddin, Suwandi Black, Mh. Iskan, Ummi Haniek, Rodiyah, Sutomo Ete, Gisran, Rosyid Hamidi, Wahab Asyhari, Salimoel Amien, A. Mukhlis Subekti, M. Har Harijadi, Heru, Aming Aminoedhin, Djoko Mulyono, Ratih Ratri, Susilowati, Agnes Maria Soejono, dan banyak lagi.
Pada mulanya, kata Iskan, komunitas ini tampil di komunitasnya sendiri, Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Ngawi, tapi pada perkembangannya bisa mementaskan seni pertunjukannya di luar komunitasnya. Misalnya diundang di Bupati Ngawi, pentas drama di pendapa Kabupaten Ngawi.
Berawal dari intensnya komunitas ini berkumpul dan latihan seni pertunjukan inilah yang kemudian memunculkan ide memberi nama komunitas, yaitu ‘Komunitas Teater Persada’ pada tahun 1978. Pada waktu itu, kata Mh. Iskan, komunitas ini akan mengikuti Lomba Drama se Jawa Timur di Surabaya.
Susunan kepengurusan, Mh. Iskan, terpilih sebagai ketuanya; dan M. Har Harijadi menjadi sekretaris. Beberapa nama yang ikut jadi pengurus antara lain: Salimoel Amien, A. Mukhlis Subekti, Wahab Asyhari, dan Suwandi Black.
Markas atau pangkalan dari Komunitas Sastra Teater Persada adalah Jalan Trunojoyo 90, Ngawi; yang merupakan rumah pribadi Mh. Iskan. Sedangkan latihan-latihan drama, dan baca puisi, biasanya dilaksanakan di pendapa Paseban WR. Soepratman Widyodiningrat, yang berada di depan Kantor Bupati Ngawi. Alternatif lain dalam penyelenggaraan latihan drama dan puisi, berada di halaman masjid besar Ngawi atau di rumah AM. Subekti di dekat masjid.
Dalam aktivitas pentas drama, kenangnya, ‘Komunitas Teater Persada’ tidak hanya pentas drama panggung, tapi juga drama radio di RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Kabupaten Ngawi, dan Radio Al-Azhar (Radio Swasta milik Pelajar Islam Indonesia) Cabang Ngawi.
Selain pentas drama radio, ‘Komunitas Teater Persada’ Ngawi, juga pernah membuat video-film bekerja sama dengan BKKBN Jawa Timur, dengan KPU Kabupaten Ngawi, dan instansi pemerintah di Kabupaten Ngawi.
Pentas drama panggung ‘Komunitas Teater Persada’ Ngawi tidak hanya di kotanya sendiri Ngawi, dan berulang kali; akan tetapi juga tercatat pernah pentas di Pusat Kebudayaan Jawa Tengah (PKJT) Sasonomulyo, Surakarta, Taman Budaya Jawa Timur, Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Amerika (PPIA), Dharmahusada Barat, Surabaya, Taman Budaya Jawa Tengah di Surabaya; dan Taman Budaya Yogyakarta.
Mh. Iskan sebagai ketua komunitas, ketika teman-teman Persada tidak lagi bisa diajak bermain, maka dia memainkan sendiri sebuah naskah monolog karya Putu Wijaya berjudul ‘Mulut’. Pentas monolog berdurasi sekitar satu jam ini, telah digelarpentaskan 5 kali pertunjukan. Pentas pertama di depan siswa-siswa SMAN 1 Ngawi, MAN Ngawi, Dewan Kesenian Surabaya, dan SMAN 2 Ngawi; pada tahun 2006. Sedangkan tahun 2007 dipentaskan di depan mahasiswa Universitas Widya Mandala Madiun (tidak ingat tanggal dan hari pentasnya).
Naskah-naskah drama yang dipentaskan oleh ‘Komunitas Teater Persada’ Ngawi, kebanyakan memang naskah yang ditulis dan disutradarai sendiri oleh ketuanya, Mh. Iskan; kecuali naskah pementasan dalam rangka lomba drama se-Jawa Timur.
Dalam rangka lomba pementasan drama se-Jawa Timur, ‘Komunitas Teater Persada’ Ngawi, pernah mendapatkan predikat terbaik (sutradara dan kelompok) di tahun
1978; serta sutradara, kelompok, dan aktor terbaik pada tahun 1983. Secara catatan prestasi ‘Komunitas Sastra Teater Persada’ Ngawi sudah memenangkan dua kali kemenangan di tingkat Jawa Timur, yaitu 1978 dan 1983. Belum lagi, telah beberapa kali para anggotanya memenangkan beberapa kali lomba baca dan menulis puisi di berbagai lomba.
Aktivitas dari ‘Komunitas Teater Persada’ Ngawi memang tak pernah berhenti, bahkan saya sendiri, Mh. Iskan, tetap bermonolog sendiri serta pentas di berbagai tempat dan komunitas lain. Di samping itu, Mh. Iskan, juga masih melukis dengan corak lukisan gaya ‘Sanggar Bambu” Yogyakarta, di mana dulu ia termasuk anggota komunitas itu.

Prolog
Di penghujung wawancara, Mh. Iskan, merasa kehilangan atas meninggalnya M. Har Harijadi, salah satu teman diskusi seni, serta termasuk tokoh kehumasannya Teater Persada Ngawi, yang tak pernah berhenti terus menyemangati pentas-pentas teater dan monolognya. Dia, Harijadi, katanya, orangnya tak pernah lelah dalam mengkomunikasikan kegiatan Teater Persada Ngawi ke media-massa, bahkan hanya lewat SMS (pesan singkat) hand-phone. Kini Mh. Iskan masih tetap aktif melukis di rumah, dan menulis sastra.
Dari hasil wawancara ini, Mh. Iskan dan Teater Persada Ngawi, telah banyak melakukan kegiatan seni dan budaya di kotanya. Dan komunitasnya telah banyak memberikan inspirasi dan sugesti seni budaya kepada teman-teman seniman lainnya, di tanah Ngawi yang sepi itu. Teater Persada identik dengan Mh. Iskan, dan Mh. Iskan identik Teater Persada. (M. Amir Tohar, lebih dikenal dengan nama Aming Aminoedhin).


profil saya


BIODATA SANG PRESIDEN PENYAIR JATIM

aming aminoedhin
nama aslinya: mohammad amir tohar
lahir di ngawi, 22 desember 1957
alumni fakultas sastra, universitas sebelas maret surakarta, jurusan bahasa dan sastra indonesia aktif kegiatan teater, dan pernah menyandang predikat “aktor terbaik” festival drama se-jatim tahun 1983
dari teater persada ngawi, pimpinan mh. iskan.
nama istri: sulistyani uran. lahir di kediri, 27 september 1963. anaknya empat, tiga lelaki dan satu perempuan: ade malsasa akbar (laki, surabaya, 02-12-1992), tegar kartika akbar (laki, surabaya, 10-07-1994),
amri perkasa akbar (laki, mojokerto, 30-08-2000), dan
mira aulia alamanda (perempuan, mojokerto, 02-04-2003).

jabatan organisasi seni yang pernah diemban:
1. pernah menjabat biro sastra dks (dewan kesenian surabaya);
2. ketua hp-3-n (himpunan pengarang, penulis, dan penyair nusantara) jawa timur;
3. koordinator fass (forum apresiasi sastra surabaya);
4. ketua tiga ppsjs (paguyuban pengarang sastra jawa surabaya);
5. penasehat forasamo (forum apresiasi sastra mojokerto);
6. sekretaris dkkm (dewan kesenian kabupaten mojokerto);
7. ketua fsbs (forum sastra bersama surabaya), dan penggagas kegiatan malam sastra surabaya atau “malsasa” di dewan kesenian surabaya. pernah pula diberi predikat sebagai presiden penyair jawa timur”, oleh doktor kentrung, almarhum suripan sadi hutomo. aming seringkali baca puisi dan ceramah sastra di berbagai kota di wilayah jawa timur (batu-malang, ngawi, madiun, lamongan, lumajang, tulungagung,
bangkalan, banyuwangi, mojokerto, dan surabaya).
8. sebagai biro sastra dewan kesenian surabaya, pernah menerbitkan buku kumpulan puisi antara lain: jembatan merah (kumpulan puisi pelukis yang penyair), perang teluk (kumpulan puisi perang teluk iran), jejak (kumpulan puisi penyair hp3n jatim), burung-burung (kumpulan puisi roesdi-zaki, pudwianto arisanto, dan aming am), malsasa (kumpulan puisi surabaya), dan banyak lagi.
tampil baca puisi:
1. ikut diundang temu penyair jawa tengah di semarang (1983);
2. temu penyair indonesia dewan kesenian jakarta di taman ismail marzuki jakrta (1987);
3. safari baca puisi bersama roesdi-zaki dan pudwianto arisanto ke surabaya, malang, semarang, dan yogyakarta (1987-1990-an);
4. pesta puisi se indonesia di taman budaya solo (1990-an);
5. baca puisi “bosnia kita’ bersama budi darma, dan penyair jakarta (sutardji calzoum bachri, hamid jabbar, dll.) di go skate surabaya indah (1992);
6. festival puisi indonesia di ppia surabaya (1980-1990-an);
7. baca puisi ‘duka atjeh duka bersama’ penyair jatim di taman budaya (2004);
8. pertemuan sastrawan nusantara XII di singapura (2003);
9. pertemuan sastrawan nusantara XIII di surabaya (2004);
10. baca puisi bersama penyair ‘malsasa’ (dari 1989 hingga 2007, sebagai koordinator).

panitia kegiatan seni:
1. festival puisi indonesia di ppia bersama rudi isbandi (1987-an);
2. festival cak durasim taman budaya jatim, menerbitkan antologi ‘omonga apa wae’ (2000);
3. pertemuan sastrawan nusantara XIII surabaya (singapura, malaysia, dan indonesia) bertempat di taman budaya jatim (2004);
4. festival seni wr soepratman, biro sastra di kompleks balai pemuda surabaya (1995);
5. diskusi di lembaga kajian budaya jawa pos, bersama bonari nabonenar, leres budi santosa, dan arief santosa (1998-an);
6. pengadilan sastra penerima hadiah sastra rancage di taman budaya jatim (1998);
7. festival seni surabaya , po sastra, dengan mendatangkan para pakar sastra (sapardi djoko damono, budi darma, suminto a. sayuti, dan nirwan dewanto), serta para kyai baca puisi (ali maschan musa, muhammad thohir, gus ali tulangan, wahab wahib, d. zawawi imron), di kompleks balai pemuda surabaya (2006);
8. ketua fsbs, sekaligus penggagas pentas antologi ‘surabaya 714’ malsasa di taman budaya jatim, dan bedah bukunya yang memuat karya 34 penyair dan 14 penggurit di toko buku togamas surabaya (2007).

puisinya termuat:
1. karya puisinya banyak dimuat di koran dan majalah lokal dan ibu kota, antara lain: surabaya post, berita buana, republika, singgalang, sriwijaya post, banjarmasin post, pikiran rakyat, kedaulatan rakyat, suara merdeka, bali post, suara pembaruan, jawa pos dan banyak lagi. sedang majalah yang memuat puisinya antara lain: zaman, bende, buletin dks, mjalah budaya kalimas, gadis, horison, dan basis.
2. kumpulan puisinya bersama rekan penyair lain: husst, nyenyet, wajah bertiga, reportase sunyi, pagelaran, malsasa ‘92, ‘94, ‘96, 2000, 2005; surabaya kotaku, memo putih, tanah kapur, tanah rengkah, semangat tanjung perak, kabar saka bendulmrisi, drona gugat, surabaya 714 malsasa, dan banyak lagi. kumpulan puisinya sendiri: berjamaah di plaza, mataku mata ikan, sajak kunang-kunang dan kupu-kupu (kumpulam sajak anak-anak), embong malang, tanpa mripat (geguritan), kereta puisi, dan sketsa malam. sekarang aktif di ppsjs (paguyuban pengarang sastra jawa surabaya), ketua fsbs (forum sastra bersama surabaya), forasamo (forum apresiasi sastra mojokerto), dan bekerja di balai bahasa surabaya, yang berlokasi di sidoarjo. alamat rumah: puri mojobaru az-23 canggu,
kecamatan jetis – mojokerto 61352 telepon (0321) 361934 alamat email: amri.mira@gmail.com